Flesche – Grieschumma – Chue – Risihorn – Täschehorn – Honeggerhorn – Spilsee – Bellwald

volle Distanz: 12116 m
Maximale Höhe: 2989 m
Minimale Höhe: 2074 m
Gesamtanstieg: 1017 m
Gesamtabstieg: -1017 m
Gesamtzeit: 05:56:25
Download